Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden KevinGerde.com

 

1. Definities

1.1 KevinGerde.com: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 74037935, hierna te noemen “KevinGerde.com”
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie KevinGerde.com een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Campagne: een op naam van opdrachtgever gemaakte reclame uiting voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale advertenties inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening / het aangaan van een overeenkomst met KevinGerde.com verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met KevinGerde.com.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door KevinGerde.com zijn geheel vrijblijvend.

3.2 KevinGerde.com is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door KevinGerde.com;
• Wanneer schriftelijk door KevinGerde.com is aangegeven dat een aanbetaling benodigd is voor het starten van de werkzaamheden, dan dient deze aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag te zijn ontvangen door KevinGerde.com.

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer, of als de opdrachtgever op een andere wijze akkoord heeft gegeven op de overeenkomst.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 KevinGerde.com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KevinGerde.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan KevinGerde.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 KevinGerde.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KevinGerde.com is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KevinGerde.com kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de online werkzaamheden wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door KevinGerde.com op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van KevinGerde.com, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 KevinGerde.com is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting of e-mailprovider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van KevinGerde.com van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een campagne geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de campagne.

 

7. Copyright

7.1 Al het door KevinGerde.com vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KevinGerde.com niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door KevinGerde.com verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van KevinGerde.com, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan KevinGerde.com hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is KevinGerde.com gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 KevinGerde.com behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover KevinGerde.com bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan KevinGerde.com op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met KevinGerde.com of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met KevinGerde.com.
8.2 KevinGerde.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is KevinGerde.com slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag van de overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van KevinGerde.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclameren

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan KevinGerde.com. Indien de reclame gegrond is zal KevinGerde.com deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan KevinGerde.com binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor KevinGerde.com naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en KevinGerde.com en is de opdrachtgever verplicht om het werk van KevinGerde.com volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient, wanneer aangegeven, of gevraagd 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien KevinGerde.com de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de online campagne, of online banner in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de banner op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en KevinGerde.com kan de online campagne vervolgens niet leveren, of offline halen omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de online campagne door KevinGerde.com niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de online campagne, of online banner op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal KevinGerde.com een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door KevinGerde.com een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 KevinGerde.com bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 KevinGerde.com zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan KevinGerde.com
13.2 Wanneer KevinGerde.com bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. KevinGerde.com is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. KevinGerde.com zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 KevinGerde.com is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.1 Geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst of die verband houden met de onderhavige overeenkomst, zullen in eerste instantie aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam worden voorgelegd.